TOP

Ερευνητικά προγράμματα

Επενδύουμε στην έρευνα για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις διεργασίες μας, με σεβασμό στον Άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΕΠΑΝ2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOCEMA

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» (συντ.τίτλου: NOCEMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

11ΣΥΝ_5_757

ΕΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

30 ΜΗΝΕΣ, 12.2012 – 06.2015

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η κατασκευή νέων υλικών από συνδυασμούς των πρώτων υλών και των ανακυκλωμένων βιομηχανικών υποπροϊόντων με δυνητικά χρήσιμες ιδιότητες.

2. Να εξεταστεί η επίδραση της μεταβολής της συνθέσεως των ανωτέρω πρώτων υλών (μίγματα) σχετικά με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, αλλά και στη δομή αυτών.

3. Να εξεταστεί η επίδραση της θερμοκρασίας πυροσυσσωμάτωσης στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών και στη δομή αυτών.

4. Να προσδιοριστεί η βέλτιστη σύνθεση των υλικών και οι βέλτιστες συνθήκες σύντηξης για κάθε νέο υλικό που θα παράγεται.

5. Η αξιολόγηση των δυνητικών εφαρμογών των νέων υλικών.

6. Ο σχεδιασμός της δυνατότητας παραγωγής ή της τροποποίησης των υφισταμένων γραμμών παραγωγής.

7. Η αξιολόγηση του (δυνητικού) μοναδιαίου κόστους και της μείωσης του κόστους παραγωγής.

8. Η εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Χαρακτηρισμός πρώτων υλών.

2. Παραγωγή δειγμάτων τόσο σε εργαστηριακή κλίμακα όσο και σε πιλοτική κλίμακα.

3. Πλήρης χαρακτηρισμός των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων, αντοχή στον παγετό και της δομή των δειγμάτων που παράγονται ως συνάρτηση του περιεχομένου των πρώτων υλών και των παραμέτρων επεξεργασίας αυτών.

4. Μελέτες σκοπιμότητας για την παραγωγή σε πλήρη κλίμακα των νέων κατηγοριών υλικών για χρήση τους ως κατασεκυαστικά και μονωτικά υλικά. Οι ιδιότητες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα διερευνηθούν είναι: η αντοχή σε θραύση, η αντοχή σε κάμψη τριών σημείων, η θερμική αγωγιμότητα και η αντοχή στον παγετό.

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

1. Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών/

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

(Συντονιστής)

2. Τμήμα Μηχανολογίας/Τεχνολογικό

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

3. TERRA ΑΕ

4. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Ενδεικτικά:

1. Απόκτηση και ανάπτυξη καινοτόμων γνώσεων και τεχνολογίας.

2. Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων για την παραγωγή διαφορετικών και καινοτόμων προϊόντων.

3. Χρησιμοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και συγχρόνως διάθεση των βιομηχανικών στερεών υποπροϊόντων με ασφαλή τρόπο. Παραγωγή νέων υλικών με σημαντική προστιθέμενη αξία.

4. Συνεχής βελτίωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα.

5. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εθνική και διεθνή αγορά.

6. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας με την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

7. Εξοικονόμηση ενέργειας & φυσικών πόρων μέσω της ανακύκλωσης των μεταλλουργικών παραπροϊόντων της παραγωγής χάλυβα.Έτσι αποφεύγεται η αλλοίωση του φυσικού τοπίου αλλά και οι αποθέσεις των παραπροϊόντων σε Χ.Υ.Τ.Α..

8. Τα παραπροϊόντα της παραγωγής χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητες.

9. Πρόσληψη νέου προσωπικού για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας.

10. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης μέσω της ανακύκλωσης αποβλήτων μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ως πρώτη ύλη σε μια άλλη βιομηχανική δραστηριότητα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

850.000 €

Δημόσια (εθνική και κοινοτική) Δαπάνη

651.500 €

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SLAG-PROD

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αξιοποίηση των Σκωριών της Βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος – “Slag-Prod”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

11ΣΥΝ_5_757

ΕΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

13/12/2013-30/06/2015

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & εθνικοί πόροι

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

The proposed project focuses on low cost, new, improved products for the constructional sector, which will be based on the use of slags that are by-products of steel industry.

As it is well known by-products charge the environment. Therefore, following existing directives, their safe management is a costly work that is added to the final cost of the product. Maximizing the exploitation of the slags, means no slags on the ground and saving of money. Furthermore, slags will be bound in the products and leaching of heavy metals to environment will be eliminated. The incorporation of slags in concrete or concrete products protect multiply the environment, not only

because of avoiding alterations from their deposit to environment but because their recycling results in saving natural resources and energy consumption and eliminating health problems of local communities.

The upgrading of slags in products will enhance employment and local economy. The low cost slag products will possibly contribute to the revival of relevant construction fields.

The coordinator enterprise AEIFOROS SA is also activated in Bulgaria, where many infrastructure projects have been planned or are running. Therefore, there are possibilities of transferring the knowhow after cooperation with relevant industries there.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο πρόγραμμα υπάρχουν 19 επιμέρους πακέτα εργασίας.

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

1) ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (Συντονιστής)

2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο δομικών υλικών

3) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Δομικών Υλικών

4) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

5) ΙSOMAT A.E.

6) TEXNOMΠΕΤΟΝ Α.Ε.

7) ΤΕΚΤΟΝ Α.Ε.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

The use of environmentally friendly/recycled materials is gaining ground with the view of increasing company profile by added corporate social responsibility. All new products developed through the proposal are originating or based on recycled materials. The environmental benefits from the use of

Electric Arc Furnace and Laddle Furnace slag as construction material are the following;

1) Energy saving.

2) Saving of natural resources via the recycling of by-products of steel production.

3) The alteration of natural landscape from excavation is avoided.

4) The benefit of neutralisation of the acidic reaction compared to natural aggregates.

5) Landfill of EAF slag is avoided and at the same time,

6) Steel slag can be used in environmentally friendly applications and financially profitable activities.

Moreover the proposal is aiming to ensure high quality end products of added value. The increase of quality standards due to the invariability of raw material is a significant advantage compared to common practice.

It is also important to mention that all new products are aiming to present a competitive alternative and financial viable to current practice.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

936.000,00 €