TOP

Ενιαία Πολιτική Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Υγείας & Ασφάλειας

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., ως εταιρία του ομίλου VIOHALCO, έχει δεσμευτεί να προωθεί συνεχώς την Υγεία & την Ασφάλεια τόσο στους εργαζομένους όσο και στους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου: πελάτες, προμηθευτές, εργολάβους αλλά και επισκέπτες. Επιπλέον, να λειτουργεί πάντα με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Κύριος στόχος μας είναι: Μηδενικό ατύχημα – Μηδενική επαγγελματική ασθένεια. Προκειμένου να πετύχουμε όλα τα παραπάνω, δημιουργήσαμε την ακόλουθη ενοποιημένη πολιτική.

 

Δέσμευση και στόχος της εταιρείας είναι :

 •  Η συμμόρφωση και πλήρη εναρμόνιση με τις εφαρμοσμένες εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών και διαδικασιών της VIOHALCO.
 •  Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών.
 •  Η υπεύθυνη λειτουργεία έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτιμώντας όλα τα περιβαλλοντικά ρίσκα καθώς και η  υιοθέτηση μηχανισμού παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών.
 •  Αποκλειστική συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένους προμηθευτές-υπεργολάβους για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων δίνοντας προτεραιότητα σε συμβατές μεθόδους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 •  Η αναγνώριση των μη ασφαλών συνθηκών, ρίσκων και κινδύνων και η λήψη προληπτικών μέτρων με στόχο να τα μετριάζουμε.
 •  Η αναγνώριση και εκτίμηση των ρίσκων των επιχειρηματικών διαδικασιών της Υγείας & Ασφάλειας καθώς και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων με στόχο τον μετριασμό τους.
 •  Η λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική προστασία κατά την αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών.
 •  Η έγκαιρη αναφορά και έρευνα σε βάθος σε όλα τα συμβάντα (ατυχήματα και σχεδόν ατυχήματα) και η εφαρμογή των κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή επανάληψης τους.
 •  Η αναγνώριση της σημασίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, παροχή συνεχής πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, ωθώντας όλους τους ενδιαφερόμενους σε αυτή την προσπάθεια καθώς και την ενσωμάτωση  της Ασφάλειας  ως βασικό στοιχείο σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και την εταιρική κουλτούρα.
 •  Η αυτό-αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε τακτική βάση σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
 •  Η συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όποτε αυτό είναι εφικτό.
 •  Η δέσμευση από εργαζόμενους και συνεργάτες ότι θα διασφαλίζουν την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια ΄΄σε όλα τα μέρη ανά πάσα στιγμή΄΄ ως όρο για την συνεχή εργασία και συνεργασία.

 

 

Παρακολουθούμε και ανασκοπούμε την Πολιτική και τους στόχους, θέτοντας τους εξής αντικειμενικούς σκοπούς :

 •  Συνεχής επιτυχημένη και ανοδική πορεία της εταιρίας.
 •  Ύπαρξη μόνο ικανοποιημένων πελατών
 •  Ομαλή λειτουργία εργοστασίου προστατεύοντας το περιβάλλον και έχοντας υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

 

Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς :

 •  Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Ενιαίο Σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Yγείας & Ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018.
 •  Εφαρμόζουμε σήμανση CE των παραγόμενων αδρανών υλικών μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Δομικών Προϊόντων R 305/2011 και της τήρησης των απαιτήσεων των εναρμονισμένων προτύπων EN 12620:2002. EN 13043:2002 και EN 3242:2002.
 •  Δεσμευόμαστε για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ε.Σ.Δ. μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από την Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 •  Λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους σε ανοιχτό διάλογο για θέματα  ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας και ασφάλειας.
 •  Παρακινούμε  το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του Ε.Σ.Δ. που το αφορούν και να επικοινωνούν ανοιχτά και με διαύγεια όλα τα θέματα σε όλους τους μετόχους.
 •  Κοινοποιούμε την παρούσα πολιτική σε όλους τους συνεργάτες της εταιρίας καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη (προμηθευτές, υπεργολάβους, τοπικές κοινωνίες).

 

 

Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ε.Σ.Δ.

            

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ